🚨Náš e-shop je uzavřen. Neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu pro více informací.🚨

Právo na odstoupení od smlouvy

Pravidla pro odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlín, Německo, service@korodrogerie.de, telefon: +49 30 27978641) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a odešlete vaše rozhodnutí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat nám nebo společnosti VAH Jager GmbH c/o KoRo (Im Gewerbepark 31, 16727 Oberkrämer, Německo) bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový storno formulář

(Pokud si přejete smlouvu odvolat, vyplňte a vraťte tento formulář).

– Na adresu KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlín, Německo, service@korodrogerie.de.

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)

- Datum(y)

(*) Nehodící se škrtněte.– Datum

Speciální poznámky

Pokud tuto smlouvu financujete prostřednictvím půjčky a později ji zrušíte, nejste již vázáni ani smlouvou o půjčce, pokud obě smlouvy tvoří ekonomický celek. To je třeba předpokládat zejména tehdy, pokud jsme současně vaším věřitelem nebo pokud váš věřitel využívá naší spolupráce při financování. Pokud nám v době účinnosti odstoupení od smlouvy již vznikl nárok na úvěr, vstupuje váš věřitel do našich práv a povinností vyplývajících z financované smlouvy ve vztahu k vám s ohledem na právní důsledky odstoupení od smlouvy nebo vrácení úvěru. To neplatí, pokud je předmětem této smlouvy nabytí finančních nástrojů (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů).

Pokud se chcete smluvnímu závazku co nejvíce vyhnout, využijte svého práva na odstoupení od smlouvy a odstoupit od smlouvy o půjčce, pokud vám právo na odstoupení od smlouvy náleží i v tomto případě.

Vratné štítky
Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, poskytneme vám zdarma štítky pro vrácení zboží. Pošleme vám odkaz na štítek pro vrácení zboží. Vrácenou zásilku můžete odevzdat v zásilkovém obchodě příslušného poskytovatele v Německu.