🚨Náš e-shop je uzavřen. Neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu pro více informací.🚨

Podmínky a pravidla

K podmínkám pro firemní zákazníky

Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Rozsah platnosti

Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky, které spotřebitelé a podnikatelé zadávají prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani nezávislé profesní činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti.

Pro podnikatele platí následující: pokud podnikatel používá rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky, jejich platnost se tímto vylučuje; součástí smlouvy se stávají pouze tehdy, pokud jsme s nimi výslovně souhlasili.

2. Smluvní partneři, uzavření smlouvy, možnosti opravy

Kupní smlouva je uzavřena se společností KoRo Handels GmbH.

Umístěním produktů v internetovém obchodě činíme závazný návrh na uzavření smlouvy na tyto produkty. Naše produkty můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním závazné objednávky své údaje opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávky. Smlouva je uzavřena, když přijmete nabídku zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte e-mailem další potvrzení.

3. Jazyk smlouvy, uchovávání textu smlouvy

Jazyk(y), v němž(níchž) lze uzavřít smlouvu: němčina, angličtina, čeština.

Text smlouvy uložíme a zašleme vám údaje o objednávce a naše VOP v textové podobě. Z bezpečnostních důvodů již není text smlouvy přístupný na internetu.

4. Dodací podmínky

K uvedeným cenám produktů mohou být připočteny náklady na dopravu. Více informací o případných nákladech na dopravu najdete v nabídkách.

Dodáváme pouze na základě poštovní objednávky. Bohužel není možné si zboží vyzvednout osobně.

Nedoručujeme do balicích stanic.

5. Platba

V našem obchodě jsou obecně dostupné následující platební metody:

Kreditní karta
V procesu objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě. Z vaší karty bude částka stržena po odeslání zboží.

PayPal
Za účelem úhrady fakturované částky prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), musíte být zaregistrováni ve službě PayPal, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce se provádí prostřednictvím služby PayPal po odeslání zboží. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte nárok na zákonné právo na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v podmínkách pro odstoupení od smlouvy.

7. Poškození při přepravě

Pro spotřebitele platí následující: pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, reklamujte tyto vady co nejdříve u doručovací společnosti a neprodleně nás kontaktujte. Nepodání stížnosti nebo nekontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše právní nároky a jejich vymáhání, zejména pro vaše záruční práva. Pomáhají nám však uplatnit vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravnímu pojištění.

Pro podnikatele platí následující: nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození na vás přechází, jakmile jsme zásilku předali spediční firmě, dopravci nebo osobě či instituci jinak určené k přepravě.

8. Záruka a garance

8.1 Odpovědnost za vady

Není-li dále výslovně dohodnuto jinak, platí zákonná úprava odpovědnosti za vady.

Následující omezení a zkrácení lhůt se nevztahují na nároky založené na škodě způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli

 • v případě újmy na zdraví, těla nebo životě
 • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti nebo podvodného úmyslu
 • v případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž splnění se smluvní partner může pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti).
 • v rámci příslibu záruky, je-li dohodnuto, nebo
 • pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Omezení pro podnikatele
Pro podnikatele platí, že za dohodu o kvalitě zboží se považují pouze naše vlastní informace a popisy produktů výrobce uvedené ve smlouvě; za veřejná prohlášení výrobce nebo jiná reklamní prohlášení neneseme žádnou odpovědnost. U podnikatelů je promlčecí lhůta pro nároky z vad nově vyrobeného zboží jeden rok od přechodu rizika.

Zákonné promlčecí lhůty pro právo na regres podle § 445a BGB zůstávají nedotčeny.

Nařízení vůči obchodníkům
Na obchodníky se vztahuje povinnost kontroly a upozornění na vady upravená v § 377 obchodního zákoníku. Pokud neprovedete oznámení, které je v něm upraveno, považuje se zboží za schválené, ledaže by závada nebyla při kontrole rozpoznatelná. To neplatí, pokud jsme vadu podvodně zatajili.

8.2 Záruky a zákaznický servis

Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete u výrobku a na speciálních informačních stránkách v internetovém obchodě.

Zákaznický servis: v případě dotazů, stížností a reklamací se můžete obrátit na náš zákaznický servis v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin na e-mailové adrese support@koro-shop.cz.

V souladu s ustanoveními zákona VerpackG jsme povinni odebírat a recyklovat obaly, které nepodléhají tomuto systému. Tuto povinnost rádi splníme. Pro tento účel nám prosím zašlete zpětný dopis na naši poštovní adresu: KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlin.

9. Odpovědnost

Vždy plně ručíme za nároky na základě škod způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zástupci

 • v případě újmy na zdraví, těla nebo životě,
 • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,
 • v případě příslibů záruky, pokud je to dohodnuto, nebo
 • pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti na naší straně, na straně našich právních zástupců nebo zprostředkovatelů, je výše odpovědnosti omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, jejíž vznik musel být obvykle očekáván. 
Jinak jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

10. Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete zde. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

11. Ochrana mládeže

Pokud vaše objednávka obsahuje zboží, jehož prodej podléhá věkovému omezení, používáme spolehlivý proces, který zahrnuje kontrolu osobní identity a věku, abychom zajistili, že zákazník dosáhl požadovaného minimálního věku. Dopravce předá zboží až po provedení kontroly stáří a pouze zákazníkovi osobně.

12. Recenze

Tím, že společnosti KoRo Handels GmbH poskytnete svůj názor prostřednictvím webových stránek společnosti KoRo Handels GmbH nebo prostřednictvím služeb a aplikací jiných subjektů, udělujete společnosti KoRo Handels GmbH (a) nevýhradní, bezplatné, trvalé, převoditelné, neodvolatelné právo, na které lze poskytnout licenci třetím stranám, používat, reprodukovat, publikovat, veřejně šířit, překládat a upravovat takový obsah po celém světě ve všech médiích, která jsou nyní známá nebo budou vyvinuta, a (b) právo používat jméno/název, které poskytnete v souvislosti s takovým obsahem. Berete na vědomí, že společnost KoRo může dle vlastního uvážení použít váš obsah k propagačním účelům, a to tak, že uvede jméno, které jste použili pro recenzi, nebo anonymně. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš obsah není důvěrný a není chráněn vlastnickým právem. Berete na vědomí, že váš obsah je vaším vlastnictvím.

Výslovně souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat ani přenášet, zveřejňovat, distribuovat, ukládat, vytvářet ani jinak publikovat prostřednictvím Služeb žádný z následujících obsahů od vás:

 • Obsah, který je nepravdivý, nezákonný, zavádějící, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, pornografický, neslušný, oplzlý nebo lascivní, diskriminační (nebo obhajující diskriminaci jiné osoby), výhružný, narušující soukromí nebo práva na publicitu, urážlivý, podněcující, podvodný nebo jinak nevhodný;
 • Obsah, který je zjevně urážlivý pro online komunitu, například obsah propagující rasismus, fanatismus, nenávist nebo fyzické násilí vůči jakékoli skupině nebo osobě;
 • Obsah, který představuje komunikační útok na děti/mládež a narušuje osobní integritu dětí/mládeže;
 • Obsah, který může porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, autorská práva, vlastnická práva, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli strany;
 • Obsah, který představuje hromadnou korespondenci, řetězové dopisy nebo jakoukoli formu "spamu";
 • Obsah, ve kterém a jehož prostřednictvím se vydáváte za jinou osobu nebo subjekt nebo jinak zkreslujete jiný obsah; 
 • Viry, poškozená data nebo jiné rušivé a destruktivní soubory;
 • Obsah, který poskytuje návod k nezákonným činnostem, jako je výroba nebo nákup zakázaných zbraní, narušování soukromí jiných osob nebo poskytování či vytváření počítačových virů;
 • Obsah, který zobrazuje politickou kampaň nebo jinak obsahuje propagační projevy

Vyhrazujeme si právo odstranit nebo upravit obsah bez předchozího upozornění, pokud se v dobré víře domníváme, že porušuje tuto smlouvu, nebo pokud se jinak domníváme, že odstranění je nezbytné k ochraně práv společnosti KoRo a/nebo ostatních uživatelů interaktivních služeb. Pokud s úpravou nebo odstraněním svého Obsahu nesouhlasíte, můžete se obrátit na společnost KoRo a vznést námitku.

Jste oprávněni svůj obsah následně upravit nebo odstranit v souladu s touto smlouvou.


AGB vytvořené pomocí Trusted Shops právní editor ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky

§ 1 Platnost

(1) Veškeré dodávky, služby a nabídky společnosti KoRo Handels GmbH (dále jen "prodávající") se uskutečňují výhradně na základě těchto Všeobecných dodacích podmínek. Ty tvoří nedílnou součást všech smluv, které prodávající uzavírá se svými smluvními partnery (dále také "kupující") na dodávky nebo služby nabízené prodávajícím. Vztahují se rovněž na všechny budoucí dodávky, služby nebo nabídky kupujícímu, a to i v případě, že nejsou znovu samostatně sjednány. 


(2) Podmínky kupujícího nebo třetích stran se neuplatňují, i když prodávající v jednotlivých případech nevznese samostatně námitku proti jejich platnosti. I když prodávající odkáže na dopis, který obsahuje obchodní podmínky kupujícího nebo třetí strany nebo na ně odkazuje, neznamená to, že souhlasí s platností těchto obchodních podmínek.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

(1) Všechny nabídky prodávajícího se mohou změnit a nejsou závazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné nebo neobsahují konkrétní lhůtu pro přijetí. Prodávající může přijmout objednávky nebo provize do (14) dnů od jejich obdržení.

(2) Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výhradně kupní smlouvou uzavřenou v písemné nebo textové podobě, včetně těchto všeobecných dodacích podmínek. Tato smlouva plně odráží veškerá ujednání mezi smluvními stranami o předmětu smlouvy. Ústní přísliby učiněné prodávajícím před uzavřením této smlouvy nejsou právně závazné a ústní dohody mezi smluvními stranami jsou nahrazeny písemnou smlouvou nebo smlouvou v textové podobě, pokud není mezi smluvními stranami v každém případě výslovně dohodnuto jinak.

(3) Dodatky a změny uzavřených smluv, včetně těchto Všeobecných dodacích podmínek, musí být provedeny v textové podobě, aby byly účinné. Zaměstnanci prodávajícího, s výjimkou vedoucích pracovníků nebo osob pověřených podpisem, nejsou oprávněni uzavírat ústní dohody odchylné od písemné dohody. Pro splnění požadavku písemné formy postačí předání prostřednictvím telekomunikačních prostředků, zejména faxu nebo e-mailu..

(4) Údaje poskytnuté prodávajícím o předmětu dodávky nebo služby (např. hmotnost, rozměry) jsou pouze přibližné, pokud jejich přesná shoda není nutná pro použití ke smluvně stanovenému účelu. Nejedná se o zaručené kvalitativní vlastnosti, ale o popisy nebo identifikace dodávky nebo služby. Odchylky, které jsou v obchodě obvyklé, a odchylky, k nimž dochází v důsledku právních předpisů nebo které představují technická zlepšení, jsou přípustné, pokud nenarušují použitelnost pro smluvně stanovený účel.

§ 3 Ceny a platby

(1) Ceny se vztahují na rozsah služeb a dodávek uvedených v potvrzení objednávky. Dodatečné nebo speciální služby se účtují zvlášť. Ceny jsou uvedeny v CZK a jsou uvedeny bez DPH včetně balení, zákonné daně z přidané hodnoty, cla u vývozních dodávek, jakož i poplatků a dalších veřejných dávek. 

(2) Pokud jsou dohodnuté ceny založeny na katalogových cenách prodávajícího a dodávka se má uskutečnit později než čtyři měsíce po uzavření smlouvy, platí katalogové ceny prodávajícího platné v době dodávky (v každém případě snížené o dohodnuté procento nebo pevnou slevu).

(3) Faktura je splatná do třiceti dnů bez jakýchkoli srážek, pokud není písemně dohodnuto jinak. Pro datum platby je rozhodující datum přijetí faktury prodávajícím. Pokud kupující nezaplatí ve lhůtě splatnosti, budou dlužné částky úročeny úrokem ve výši 9 % p.a. ode dne splatnosti; právo požadovat vyšší úrok a další náhradu škody v případě prodlení zůstává nedotčeno.

(4) Započtení proti pohledávkám kupujícího nebo zadržování plateb kvůli takovým pohledávkám je přípustné pouze tehdy, pokud jsou protinároky nesporné nebo byly právně prokázány nebo vyplývají ze stejné objednávky, na základě které byla provedena příslušná dodávka.

(5) Prodávající je oprávněn provést nebo poskytnout zbývající dodávky nebo služby pouze proti záloze nebo poskytnutí záruky, pokud se po uzavření smlouvy dozví okolnosti, které mohou podstatně snížit důvěryhodnost kupujícího a v jejichž důsledku je ohrožena úhrada splatných pohledávek prodávajícího ze strany kupujícího z příslušného smluvního vztahu (včetně dalších jednotlivých objednávek, na které se vztahuje stejná rámcová smlouva).

§ 4 Doručení a doba dodání

(1) Dodávky jsou prováděny ze závodu.

(2) Prodávajícím slíbené termíny a data dodávek a služeb jsou vždy pouze orientační, pokud nebyl výslovně slíben nebo dohodnut pevný termín nebo datum. Pokud byla přeprava sjednána, vztahují se dodací lhůty a termíny dodání na okamžik předání přepravci, dopravci nebo jiné třetí straně pověřené přepravou, pokud není námi výslovně uvedeno jinak.

(3) Prodávající může – aniž by byla dotčena jeho práva vyplývající z prodlení kupujícího – požadovat po kupujícím prodloužení dodacích lhůt a termínů plnění nebo posunutí termínů dodávek a plnění o dobu, po kterou kupující neplní své smluvní povinnosti vůči prodávajícímu.

(4) Prodávající neodpovídá za nemožnost dodávky nebo za zpoždění dodávky, pokud jsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými událostmi, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat (např. jakéhokoli druhu, potíže při obstarávání materiálu nebo energie, zpoždění v dopravě, stávky, zákonné výluky, nedostatek pracovních sil, energie nebo surovin, potíže při získávání potřebných úředních povolení, pandemie nebo epidemie, úřední opatření nebo nedodání, nesprávné dodání nebo opožděné dodání ze strany dodavatelů navzdory kongruentní zajišťovací transakci uzavřené prodávajícím), za které prodávající neodpovídá. Pokud takové události výrazně ztíží nebo znemožní prodávajícímu dodávku nebo plnění a překážka není pouze dočasná, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě dočasně trvajících překážek se lhůty pro dodání nebo poskytnutí služeb prodlouží nebo se lhůty pro dodání nebo poskytnutí služeb posunou o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu pro zahájení činnosti. Pokud nelze rozumně očekávat, že by kupující v důsledku překážky dodávku nebo službu převzal, může od smlouvy odstoupit tím, že o tom neprodleně písemně informuje prodávajícího.

(5) Prodávající je oprávněn provádět částečné dodávky pouze v případě, že  

– částečná dodávka je pro kupujícího využitelná v rámci smluvního účelu, – je zajištěna dodávka zbývajícího objednaného zboží a – kupujícímu v důsledku toho nevznikají žádné významné dodatečné výdaje nebo náklady (pokud prodávající nesouhlasí s tím, že tyto náklady ponese).

(6) Pokud je prodávající v prodlení s dodávkou nebo službou nebo pokud se dodávka nebo služba stane pro prodávajícího z jakéhokoli důvodu nemožnou, je odpovědnost prodávajícího za škodu omezena v souladu s § 8 těchto Všeobecných dodacích podmínek. 

§ 5 Místo provedení, odeslání, balení, přenos rizika, převzetí

(1) Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smluvního vztahu je Berlín, není-li uvedeno jinak. 

(2) Způsob odeslání a balení závisí na uvážení prodávajícího. 

(3) Pokud byla sjednána přeprava zboží a prodávající nepřevzal odpovědnost za přepravu nebo instalaci, přechází riziko na kupujícího nejpozději okamžikem předání předmětu dodávky (přičemž mezním okamžikem je zahájení nakládky) spediční firmě, dopravci nebo jiné třetí straně určené k provedení přepravy. Dojde-li ke zpoždění odeslání nebo předání v důsledku okolnosti, jejíž příčina spočívá na straně kupujícího, přechází riziko na kupujícího ode dne, kdy je předmět dodávky připraven k odeslání a prodávající o tom informoval kupujícího. 2. V případě, že je předmět dodávky připraven k odeslání, přechází riziko na kupujícího ode dne, kdy je předmět dodávky připraven k odeslání a prodávající o tom informoval kupujícího.

(4) Náklady na skladování po přechodu rizika nese kupující. V případě skladování prodávajícím činí náklady na skladování 0,25 % z fakturované částky skladovaných položek dodávky za uplynulý týden. Vyhrazujeme si právo požadovat a prokázat další nebo nižší náklady na skladování. 

(5) Prodávající pojistí zásilku proti krádeži, rozbití, přepravě, požáru a poškození vodou nebo jiným pojistitelným rizikům pouze na výslovnou žádost kupujícího a na jeho náklady. 

(6) Pokud má dojít k převzetí, považuje se předmět prodeje za převzatý, jestliže - dodávka byla dokončena, - prodávající o tom kupujícího informoval s odkazem na fikci převzetí podle tohoto § 5 odst. 6 a požádal ho o převzetí, - od dodání uplynulo 10 pracovních dnů nebo kupující začal předmět prodeje užívat (např. např. nabízí dodávku k prodeji), přičemž v takovém případě uplynulo 7 pracovních dnů od dodání a - Kupující v této lhůtě nepřevzal dodávku z jiného důvodu, než je vada oznámená Prodávajícímu, která znemožňuje nebo podstatně ztěžuje užívání předmětu prodeje. 

§ 6 Záruka a vady materiálu

(1) Záruční doba je jeden rok od dodání nebo, pokud je vyžadována přejímka, od převzetí. Tato lhůta se nevztahuje na nároky kupujícího na náhradu škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví nebo v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností prodávajícím nebo jeho zástupci, které se promlčují v souladu se zákonnými ustanoveními. 

(2) Dodané předměty musí být ihned po dodání kupujícímu nebo jím určené třetí osobě pečlivě zkontrolovány. Pokud jde o zjevné vady nebo jiné vady, které by byly rozpoznatelné při bezprostřední pečlivé prohlídce, považují se za schválené kupujícím, pokud prodávající neobdrží oznámení o vadě v textové podobě do sedmi pracovních dnů od dodání. U ostatních vad se má za to, že předměty dodávky byly kupujícím schváleny, pokud prodávající neobdrží oznámení vady do sedmi pracovních dnů od okamžiku, kdy se vada stala zjevnou; pokud však byla vada zjevná již dříve při běžném užívání, je pro počátek běhu lhůty pro oznámení vady rozhodující tento dřívější okamžik. Na žádost prodávajícího musí být odmítnutý předmět dodávky vrácen prodávajícímu se zaplacenou přepravou. V případě oprávněné reklamace uhradí prodávající náklady na nejvýhodnější přepravní cestu; to neplatí, pokud se náklady zvýší z důvodu, že se předmět dodávky nachází na jiném místě, než je místo zamýšleného použití. 

(3) V případě podstatných vad dodaných předmětů je prodávající nejprve povinen a oprávněn vadu odstranit nebo provést náhradní dodávku podle svého uvážení v přiměřené lhůtě. V případě neúspěchu, tj. nemožnosti, nepřiměřenosti, odmítnutí nebo nepřiměřeného prodlení s odstraněním vady nebo náhradní dodávkou, může kupující od smlouvy odstoupit nebo přiměřeně snížit kupní cenu. 

(4) Pokud je vada způsobena zaviněním prodávajícího, může kupující požadovat náhradu škody za podmínek stanovených v § 8. 

(5) Záruka neplatí, pokud kupující upraví předmět dodávky nebo jej nechá upravit třetí osobou bez souhlasu prodávajícího a odstranění vady se v důsledku toho stane nemožným nebo nepřiměřeně obtížným. V každém případě nese Kupující dodatečné náklady na odstranění vady vzniklé v důsledku úpravy.. 

 § 7 Práva průmyslového vlastnictví 

(1) Prodávající v souladu s tímto § 7 zaručuje, že předmět dodávky je prostý práv průmyslového vlastnictví nebo autorských práv třetích osob. Každá smluvní strana je povinna neprodleně textově informovat druhou smluvní stranu, pokud jsou vůči ní uplatněny nároky z důvodu porušení takových práv. 

(2) V případě, že předmět dodávky porušuje práva průmyslového vlastnictví nebo autorská práva třetí osoby, prodávající podle svého uvážení a na své náklady předmět dodávky upraví nebo nahradí tak, aby již nedocházelo k porušování práv třetích osob, ale předmět dodávky nadále plnil smluvně sjednané funkce, nebo zajistí pro kupujícího právo na užívání uzavřením licenční smlouvy s třetí osobou. Pokud se to prodávajícímu nepodaří v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit nebo přiměřeně snížit kupní cenu. Případné nároky kupujícího na náhradu škody se řídí omezeními uvedenými v § 8 těchto Všeobecných dodacích podmínek.  

(3) V případě porušení práv výrobky jiných výrobců dodávanými prodávajícím bude prodávající podle svého uvážení uplatňovat své nároky vůči výrobcům a dodavatelům na předchozím stupni výroby na účet kupujícího nebo je postoupí kupujícímu. V takových případech existují pohledávky vůči Prodávajícímu v souladu s tímto § 7 pouze tehdy, pokud soudní vymáhání výše uvedených pohledávek vůči výrobcům a dodavatelům v předchozích článcích bylo neúspěšné nebo je marné, např. z důvodu platební neschopnosti. 

§ 8 Odpovědnost za škody způsobené zaviněním 

 (1) Odpovědnost prodávajícího za škodu, bez ohledu na právní důvod, zejména z důvodu nemožnosti, zpoždění, vadné nebo nesprávné dodávky, porušení smlouvy, porušení povinností při smluvním jednání a deliktu, je omezena v souladu s ustanoveními tohoto § 8, pokud se v každém případě jedná o zavinění. 

(2) Prodávající nenese odpovědnost v případě prosté nedbalosti svých výkonných orgánů, právních zástupců, zaměstnanců nebo jiných zástupců, pokud se nejedná o porušení podstatných smluvních povinností. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí povinnost dodat a instalovat předmět dodávky včas, zajistit, aby byl bez právních vad a vad materiálu, které zhoršují jeho funkčnost nebo použitelnost ve větším než nepatrném rozsahu, jakož i povinnosti poskytnout poradenství, ochranu a péči, které mají kupujícímu umožnit užívání předmětu dodávky v souladu se smlouvou nebo které mají chránit život a zdraví zaměstnanců kupujícího nebo chránit majetek kupujícího před podstatnou škodou. 

(3) Pokud prodávající odpovídá za škodu podle odstavce 2, je tato odpovědnost omezena na škody, které prodávající předvídal jako možný důsledek porušení smlouvy v době uzavření smlouvy nebo které měl předvídat při vynaložení náležité péče. Nepřímé škody a následné škody vyplývající z vad předmětu dodávky jsou rovněž způsobilé k náhradě pouze tehdy, pokud lze tyto škody obvykle očekávat při použití předmětu dodávky k určenému účelu. Výše uvedená ustanovení tohoto odstavce 3 se nepoužijí v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání členů výkonných orgánů nebo vedoucích zaměstnanců prodávajícího. 

(4) V případě odpovědnosti za prostou nedbalost je povinnost prodávajícího k náhradě škody na majetku a dalších finančních ztrát z toho vyplývajících omezena na částku rovnající se dvojnásobku čisté kupní ceny za každý případ škody, a to i v případě, že se jedná o porušení podstatných smluvních povinností. 

(5) Výše uvedené vyloučení a omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu pro výkonné orgány, právní zástupce, zaměstnance a jiné zástupce prodávajícího. 

(6) Omezení uvedená v tomto § 8 se nevztahují na odpovědnost prodávajícího za úmyslné jednání, za zaručené vlastnosti, za újmu na životě, zdraví nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

§ 9 Zachování vlastnictví 

(1) Níže uvedená sjednaná výhrada vlastnictví slouží k zajištění veškerých současných i budoucích pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu vzniklých z dodavatelského vztahu mezi smluvními stranami na zboží dostupné na https://www.koro-shop.cz/ plus konkrétní zboží prodávané prodávajícím pro maloobchodní prodej potravin. . 

(2) Zboží dodané prodávajícím kupujícímu zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení všech zajištěných pohledávek. Zboží, jakož i zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, které nastupuje na jeho místo v souladu s následujícími ustanoveními, se dále označuje jako "zboží s výhradou vlastnického práva". 

(3) Kupující je povinen bezplatně uskladnit zboží s výhradou vlastnictví pro prodávajícího.

(4) Kupující je oprávněn zpracovávat a prodávat zboží s výhradou vlastnictví v běžném obchodním styku, dokud nenastane případ realizace (odstavec 8). Zástavy a zajišťovací převody vlastnického práva nejsou přípustné.. 

(5) V případě dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví kupující tímto postupuje prodávajícímu pohledávku vůči kupujícímu, která z toho vyplývá, z titulu zajištění. Totéž platí pro jiné pohledávky, které nastupují na místo zboží s výhradou nebo které jinak vznikají v souvislosti se zbožím s výhradou, jako jsou pojistné nároky nebo nároky z deliktů v případě ztráty nebo zničení. Prodávající odvolatelně zmocňuje kupujícího, aby pohledávky postoupené prodávajícímu vymáhal svým jménem. Prodávající může toto zmocnění k vymáhání pohledávek odvolat pouze v případě realizace.

(6) Pokud třetí osoby získají přístup ke zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zejména prostřednictvím zabavení, kupující je neprodleně informuje o vlastnictví prodávajícího a informuje o tom prodávajícího, aby mohl prodávající uplatnit svá vlastnická práva. Pokud třetí osoba není schopna uhradit Prodávajícímu soudní nebo mimosoudní náklady, které jí v této souvislosti vznikly, je Kupující povinen tyto náklady Prodávajícímu uhradit. 

(7) Prodávající uvolní zboží s výhradou vlastnictví a věci nebo pohledávky, které je nahrazují, pokud jejich hodnota převyšuje výši zajištěných pohledávek o více než 50 %. Volba věcí, které mají být následně vydány, je na prodávajícím. 

(8) Odstoupí-li prodávající od smlouvy v případě chování kupujícího v rozporu se smlouvou - zejména v případě prodlení s platbou - (případ realizace), je oprávněn požadovat vrácení zboží s výhradou vlastnictví. 

§ 10 Zprostředkovatel IFS 

(1) Prodávající je certifikován podle IFS. Prioritou je vždy zajištění jednotného vysokého standardu kvality zboží. Tento bod je také vždy součástí základní komunikace prodávajícího se zákazníky (např. zveřejněním všech specifikací výrobků na webových stránkách). 

(2) Prodávající se bude snažit využívat dodavatele s uznávanými standardy GFSI. Pokud to však v jednotlivých případech není možné, zejména v případě mladých a dynamických společností s vysokou úrovní inovací, kterým by jinak byl navzdory jedinečným výrobkům a vysokým standardům kvality odepřen přístup na trh, zajistí prodávající zmírnění možných rizik udržováním přísných vnitřních kontrol a systému řízení rizik. Pro každý prodávaný výrobek má prodávající k dispozici alespoň jeden koncept HACCP a další analýzy. Kromě toho prodávající u veškerého zboží určeného pro maloobchodní prodej potravin spolupracuje s dodavateli, kteří pracují na certifikaci uznávané GFSI, jako je IFS, BRC nebo FSSC 22000, a kteří ji v blízké budoucnosti úspěšně dokončí. Kupující bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s tím, že ne všechno zboží pochází od certifikovaných obchodníků. 

§ 11 Závěrečná ustanovení

(1) Je-li kupující obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva nebo nemá-li obecnou soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo, je výlučným místem pro řešení sporů z obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím sídlo prodávajícího. Závazná zákonná ustanovení o výhradních soudních místech zůstávají tímto ustanovením nedotčena. 

(2) Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 

(3) Pokud smlouva nebo tyto Všeobecné dodací podmínky obsahují mezery, mají se za to, že k jejich vyplnění byla sjednána ta právně účinná ustanovení, která by smluvní strany sjednaly v souladu s ekonomickými cíli smlouvy a účelem těchto Všeobecných dodacích podmínek, kdyby si byly mezery vědomy.Obecné podmínky pro použití poukazů

Nákup

 • Dárkové poukazy KoRo můžete zakoupit v předem definované hodnotě nebo v individuálně zvolené hodnotě.
 • Poukaz obdržíte do několika minut po dokončení objednávky e-mailem ve formátu PDF, který si můžete vytisknout. Použijeme e-mailovou adresu, kterou jste zadali při objednávce, nebo e-mailovou adresu uloženou ve vašem zákaznickém účtu.
 • Dárkové poukazy s kreditem v hodnotě lze zakoupit v internetovém obchodě https://www.koro-shop.cz/, jakož i pod adresami URL internetového obchodu pro jednotlivé země, přičemž pro nákup dárkových poukazů jsou nabízeny platební metody (výhradně přímé platby jako Paypal a okamžitý převod). Jiné platební metody, jako je nákup na účet, platba předem nebo vykoupení poukazů za nákup jiného poukazu, jsou vyloučeny.
 • Kupóny (v rámci slevových a speciálních akcí) nelze uplatnit na nákupy poukazů.
 • Dárkové poukazy lze zakoupit pouze samostatně, tj. odděleně od ostatních produktů v našem internetovém obchodě.
 • Za zaslání dárkových poukazů e-mailem se neplatí žádné poplatky za doručení.

Jak uplatnit dárkový poukaz KoRo:

 1. Navštivte náš internetový obchod na adrese: https://www.koro-shop.cz/ nebo na jiné URL adrese pro danou zemi.
 2. Vložte požadované zboží do nákupního košíku a při dokončování objednávky zadejte vytištěný kód voucheru do příslušného pole voucheru.

Pravidla pro uplatnění dárkových poukazů

 1. Dárkové poukazy lze uplatnit na nákup zboží z aktuálního sortimentu v internetovém obchodě https://www.koro-shop.cz/ (a také na doménách společnosti KoRo Handels GmbH pro jednotlivé země). Nelze je uplatnit na jiných webových stránkách nebo v jiných internetových obchodech. Měny vydání a uplatnění nemusí být totožné.
 2. Kredit na poukázku se nevyplácí v hotovosti ani se neúročí.
 3. Poukaz lze obvykle kombinovat s jinými poukazy a slevovými kódy.
 4. Pokud při nákupu nevyčerpáte celou hodnotu poukázky, zbývající částka vám na poukázce zůstane. Tento kredit můžete použít na jeden z dalších nákupů.
 5. Pokud hodnota dárkového poukazu nestačí na vaši objednávku, můžete rozdíl doplatit jiným námi nabízeným způsobem platby nebo zadáním jiného kódu dárkového poukazu. Na jednu objednávku lze použít více než jeden kód dárkového poukazu.
 6. Na zakoupené dárkové poukazy se vztahuje standardní promlčecí lhůta, tj. 3 roky do konce roku.
 7. Poukázky lze uplatnit jako kredit v nákupním košíku během běžného procesu online objednávání. Celková částka včetně nákladů na dopravu se sníží o příslušnou částku poukazu. Poukaz lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následný zápočet není možný. Poukaz není možné uplatnit telefonicky, dopisem, faxem nebo e-mailem.
 8. Poukaz lze použít pouze na nákup zboží, nikoli na nákup dalších poukazů.
 9. Kopírování, úprava nebo manipulace s poukazy není povolena. V případě ztráty, odcizení nebo nečitelnosti poukazů, jakož i pravopisných chyb v e-mailové adrese příjemce (příjemců) poukazu, neneseme žádnou odpovědnost a nemůžeme poukaz nahradit.
 10. Nakupovat na našem portálu s poukazy online mohou pouze osoby, které dosáhly věku 18 let.

Smlouva je uzavřena mezi kupujícím a

KoRo Handels GmbH
Hauptstraße 26 | 10827 Berlín | DE
Manažeři: Constantinos Calios, Piran Asci, Florian Schwenkert
Autorizovaní signatáři: Biggy Le, Daniel Kundt
DIČ: DE 281415364
Rejstříkový soud: Amtsgericht Charlottenburg | HRB: 156 598 B 

mezi prodávajícím.

 1. Poukaz je přenosný. Prodávající může provést platbu příslušnému držiteli s rozvazovacími účinky. To neplatí, pokud prodávající věděl nebo z hrubé nedbalosti nevěděl o nezpůsobilosti, právní nezpůsobilosti nebo nedostatku zástupčího oprávnění příslušného držitele.

Právo na zrušení

 • Nákup dárkového poukazu lze zrušit pouze v případě, že kód poukazu ještě nebyl uplatněn.
 • Obecná ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy se vztahují i na dárkové poukazy (viz právo na odstoupení od smlouvy).
 • Naše smluvní podmínky a ochrana osobních údajů se vztahují i na uplatnění poukázek.
 • V případě odvolání zboží, které bylo částečně nebo zcela zakoupeno za dárkové poukazy, nebude částka platby připadající na dárkový poukaz vyplacena v hotovosti, ale bude připsána zpět na dárkový poukaz. Kód pro uplatnění zůstává stejný.

Kontakt:

V případě jakýchkoli problémů s uplatněním dárkového poukazu nás prosím kontaktujte na adrese support@koro-shop.cz.
Váš KoRo tým vám přeje mnoho radosti z dárkového poukazu.

KoRo Handels GmbH
Hauptstraße 26
10827 Berlín