Registrera dig på vårt nyhetsbrev och få 5% rabatt på nästa beställning! ✨

Allmänna villkor


1. Tillämpningsområde

Följande allmänna villkor gäller för alla beställningar som konsumenter och företagare gör via vår webbutik.

En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller sin verksamhet som egenföretagare.

I förhållande till företagare gäller följande: Om företagaren använder sig av motstridiga eller kompletterande allmänna villkor, motsätter vi oss härmed deras giltighet; de blir endast en del av avtalet om vi uttryckligen har godkänt dem.

2. Kontraktspartner, ingående av avtal, korrigieringsmöjligheter

Köpekontraktet har ingåtts med KoRo Handels GmbH.

Genom att placera produkterna i webbutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal om dessa produkter. Du kan till att börja med lägga våra produkter i varukorgen utan att det innebär någon skyldighet och när som helst korrigera dina uppgifter innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras för detta ändamål i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet om de varor som finns i varukorgen genom att klicka på beställningsknappen. Omedelbart efter att du har skickat beställningen får du en ny bekräftelse via e-post.


3. Kontraktspråk, lagring av kontrakt

Språk som används för att ingå avtalet: Tyska

Vi sparar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifterna och våra allmänna villkor i textform. Av säkerhetsskäl är avtalstexten inte längre tillgänglig via Internet.


4. Leveransvillkor

Utöver de angivna produktpriserna kan det tillkomma fraktkostnader. Du kan läsa mer om eventuella fraktkostnader i erbjudandena.

Vi levererar endast via postorder. Tyvärr är det inte möjligt att hämta varorna själv.

Vi levererar inte till packstationer.


5. Betalning

Följande betalningsmetoder är allmänt tillgängliga i vår butik:

Kreditkort

Du anger dina kreditkortsuppgifter i beställningsprocessen. Ditt kort debiteras när varorna har skickats.

PayPal

För att betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal") måste du vara registrerad hos PayPal, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen utförs av PayPal efter att varorna har skickats. Du får ytterligare instruktioner under beställningsprocessen. 

Betalning via faktura och finansiering via Klarna

Vi erbjuder fakturabetalning och delbetalning som köpalternativ i samarbete med Klarna AB (www.klarna.de), (Sveavägen 46, Stockholm, Sverige). Observera att köpet endast är tillgängligt för konsumenter och att betalning alltid ska ske till Klarna.

Klarna faktura

Om du betalar med Klarna faktura får du alltid varan tidigare och du har fortfarande 14 dagar på dig att betala. Den fullständiga texten till faktureringsreglerna hittar du genom att klicka på följande länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0 .  

6. Ångerrätt

Du har rätt till den lagstadgade ångerrätten som beskrivs i ångerpolicyn.


7. Transportskador

Följande gäller för konsumenter: Om varan levereras med uppenbara transportskador ska du reklamera sådana brister så snart som möjligt till leveransföretaget och kontakta oss omedelbart. Om du inte gör ett klagomål eller kontaktar oss har det inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras tillämpning, i synnerhet inte för dina garantirättigheter. De hjälper oss dock att kunna göra egna anspråk mot transportören eller transportförsäkringen.

Följande gäller för entreprenörer: Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring övergår till dig så snart vi har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen.


8. Garantier

8.1 Ansvar för fel och brister

Om inte annat uttryckligen överenskommits nedan ska den lagstadgade lagen om ansvar för fel tillämpas.

Följande begränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för krav som grundar sig på skador som orsakats av oss, våra lagliga representanter eller ställföreträdare.

  • Vid skada på liv, lem eller hälsa.
  • vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter samt vid bedrägligt uppsåt.
  • Vid åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser).
  • inom ramen för ett garantilöfte, om det har avtalats, eller
  • i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas.

Restriktioner för företagare

För företagare ska endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivningar som ingår i avtalet anses utgöra ett avtal om varornas kvalitet; vi tar inget ansvar för tillverkarens offentliga uttalanden eller andra reklamuttalanden. För företagare är preskriptionstiden för krav på fel i nytillverkade varor ett år från riskövergången.

De lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätten enligt § 445a BGB förblir oförändrade.

Föreskrifter för köpmän

Bland köpmän gäller den skyldighet att inspektera och anmäla brister som regleras i § 377 HGB (tysk handelslag). Om du underlåter att göra den anmälan som regleras där ska varorna anses ha godkänts, såvida inte felet inte kunde upptäckas vid inspektionen. Detta gäller inte om vi på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel.

Garantier och kundtjänst

Information om eventuella tilläggsgarantier och deras exakta villkor finns tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i webbutiken.

Kundtjänst: Du kan nå vår kundtjänst för frågor, klagomål och reklamationer vardagar kl. 9.00-17.00 på telefon 030 921 079 070 eller via vårt kontaktformulär.


9. Juridiskt ansvar

För krav som grundar sig på skador som orsakats av oss, våra lagliga representanter eller ställföreträdare är vi alltid ansvariga utan begränsning.
  • i händelse av skada på liv, lem eller hälsa,
  • vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter,
  • när det gäller garantiåtaganden, i den utsträckning som överenskommits, eller
  • i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas.

Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna genomföras korrekt och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser), på grund av lätt vårdslöshet från vår sida, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare, är ansvaret begränsat till den skada som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och vars uppkomst typiskt sett kan förväntas.

 I annat fall är skadeståndsanspråk uteslutna.


10. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar här. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.


11. Skydd för minderåriga

Om din beställning innehåller varor vars försäljning är föremål för åldersbegränsningar, säkerställer vi att kunden har uppnått den lägsta åldern genom att använda ett tillförlitligt förfarande som inkluderar en personlig identitets- och ålderskontroll. Leverantören överlämnar varorna först efter att ålderskontrollen har utförts och endast till kunden personligen.

AGB skapad med Trusted Shops Rechtstexter i samarbete med FÖHLISCH Rechtsanwälte.


s