Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met KoRo Handels GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Italiaans

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4.  Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

5.  Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling

Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevens door in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van uw betaling.

Creditcard

Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.

Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na verzending van het product de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden. De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

iDEAL

Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

Apple Pay

De betaling verloopt rechtstreeks via je Apple account. Zodra de bestelling is ingediend, wordt u doorgestuurd naar Apple voor autorisatie van uw bestelbedrag. Wij worden vervolgens op de hoogte gesteld van uw autorisatie, waarna de verzending kan beginnen. Dit is afhankelijk van de aangegeven levertijd van het artikel. Het daadwerkelijke factuurbedrag wordt direct na autorisatie of na verzending afgeschreven van de betaalmethode die je hebt opgegeven voor Apple Pay (kortingen, cadeaubonnen e.d. kunnen in mindering worden gebracht).

6. Herroepingsrecht 

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling is geschied.

Voor bedrijven geldt aanvullend het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot volledige vereffening van alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie. U mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan - onafhankelijk van de verbinding of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuwe zaak - ter hoogte van het factuurbedrag dient u vooraf aan ons over te dragen, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen; wij kunnen de vorderingen echter ook zelf innen, indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

7. Schade tijdens de levering

Voor consumenten geldt het volgende:

Indien de goederen worden geleverd met duidelijke schade veroorzaakt tijdens de levering, gelieve dan het defect te melden aan de vervoerder en ons onverwijld op de hoogte te brengen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact heeft op geen enkele wijze invloed op uw wettelijke rechten of de handhaving van deze rechten, met name uw garantierechten. Door dit te doen helpt u ons echter onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar te doen gelden.

Van toepassing op bedrijven:

De risico's van onopzettelijk verlies of bederf van de goederen gaan op u over zodra wij de zaak aan de vervoerder, transporteur of andere opdrachtnemer hebben overhandigd voor verzending aan de omschreven persoon of instelling. Voor "Kaufleute" in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) gelden de controle- en meldingsplichten van § 377 HGB: de koper moet de goederen onmiddellijk na levering door de verkoper controleren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening uitvoerbaar is, en bij ontdekking van een gebrek de verkoper onmiddellijk daarvan in kennis stellen. Bij gebreke daarvan worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij controle niet kon worden vastgesteld. Dit geldt niet indien een bepaald gebrek door ons bedrieglijk werd verzwegen.

8. Garantie en waarborgen

Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract.

Voor consumenten gelden de wettelijke garantierechten, die worden beheerst door het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, vindt u bij het product en op specifieke informatiepagina's in de winkel, indien van toepassing.


9. Aansprakelijkheid

Wij zijn in ieder geval onbeperkt aansprakelijk voor vorderingen wegens schade die is veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke vertegenwoordigers

  • voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid
  • wegens opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte plichtsverzuim
  • voor garantieverplichtingen, indien overeengekomen
  • jegens de consument

Behalve in deze gevallen is onze burgerrechtelijke aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en directe schade ten tijde van het sluiten van het contract.

10. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) dat hier kan worden geraadpleegd.

Om geschillen te beslechten die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument of uit de vraag of er überhaupt sprake is van een dergelijke contractuele relatie, zullen wij deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. Consumenten kunnen hiervoor contact opnemen met hun nationale Europese Consumentencentrum. De respectieve contactgegevens van de afzonderlijke ECC's vindt u hier.

11. Slotbepalingen 

If you are a business, German law applies, to the exclusion of the UN Sales Convention.

If you are a "Kaufmann" within the meaning of the German Commercial Code (HGB), public-law legal entity or special public-law fund, the exclusive legal jurisdiction for all disputes from contractual relationships between us and you is our registered office.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld met de Trusted Shop's Legal Text Generator in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.