Recht op annulering

Instructies voor annulering

Consumenten hebben 14 dagen het recht om te annuleren

Recht op annulering

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (KoRo Handels GmbH, Hauptstraße 26, 10827 Berlin, Deutschland, service@koro-shop.nl, telefoon: 4930 27978641) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan VAH Jager GmbH c/o KoRo (Im Gewerbepark 31, 16727 Oberkrämer, Deutschland) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld annuleringsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan KoRo Handels GmbH, Hauptstraße 26, 10827 Berlijn, service@koro-shop.nl, Duitsland

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Address of consumer(s)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Opmerking

Als u dit contract met een lening financiert en later het contract herroept, bent u niet meer aan de lening gebonden, voor zover beide contracten een economische eenheid vormen. Hiervan moet worden uitgegaan als wij uw kredietverstrekker zijn, of als uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze medewerking bij de financiering. Als wij de lening op het moment van uw opzegging al hebben ontvangen, neemt uw kredietverstrekker onze rechten en plichten uit de gefinancierde overeenkomst tegenover u over met betrekking tot de rechtsgevolgen van de opzegging of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het voorwerp van het onderhavige contract de verwerving van financiële instrumenten (bv. effecten, deviezen of afgeleide producten) is. Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw recht op opzegging en trek ook de leningsovereenkomst in als u daartoe ook het recht hebt.

De annuleringsvoorwaarden zijn opgesteld met de Trusted Shops' Legal Text Generator in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.